DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Miljöpolicy

Moderbolaget Gips Recycling A/S har en överordnat miljöpolicy som ska följas av alla bolag inom Gips Recycling A/S 

Gips Recycling AB är ett miljö riktigt recyclings bolag där miljön har en central roll i vardagen. Där vi med aktiviteter bedömer de externa och interna arbetsförhållande. Vi vill säkra att våra arbetsmetoder belastar företagets anställda och yttre förhållande minst möjligt. Detta säkras genom grundlig utbildning, miljöinitiativ och eventuella nya investeringar. 

Gips Recycling AB ska bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, kunskap och engagemang hos anställda som förmedlas till våra kunder. 

Gips Recycling AB utvecklar tjänster som möter kundens behov och uppfyller gällande lagstiftning samt, genom kontinuerliga förbättringar, leder avfall och restprodukter på ett riktigt sätt genom hela kretsloppet och minskar miljöbelastningen. 

Gips Recycling AB skall verka för ett kretsloppssamhälle genom att tar emot, omhänderta, bearbeta och med en mekanisk process återvinna gipsavfall på ett kostnadseffektivt, miljöriktigt och säkert sätt. 

Gips Recycling AB ska jobba aktivt för att minimera sitt bruk av drivmedel till sina mobila anläggningar, effektivisera sin logistik samt utveckla efterbehandlingen av rest fraktionen papper.

Gips Recycling AB ska jobba framåtriktat och hela tiden sikta på att utveckla och förbättra.

Verksamheten skall anpassas till myndigheters ställda och med marknadens överenskomna krav, där gällande lagstiftning skall följas.

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page